Birimin amacı; Üniversitemiz akademik ve idari birimler ile öğrencilerin gereksinim duyacağı bilişim hizmetleri ve servislerinin karşılanmasında yönelik olarak yeni bilişim teknolojilerini üniversitemize kazandırarak, kontrol ve koordinasyon yoluyla etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ve devamlılığını sağlamaktır.

Ülkelerin bilim politikalarını üreten ve belirleyen üniversiteler, tüm bilimsel çalışmaların odağında bulunmasından dolayı bilişim teknolojilerinin en çok kullanıldığı ve üretildiği merkezler konumundadırlar. Bilişim teknolojileri üniversitelerde, öğrencilerin, eğitimcilerin, araştırmacıların, yöneticilerin ve idari mekanizmanın kullanımına sunulmuş, onların işlevselliklerini ve verimliliklerini arttıracak araçlardır.

Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, araştırmacılara, öğrencilere, personele, eğitim-öğretim ve yönetim birimlerine, bilişim teknolojileri desteğini sunmayı görev bilir.

Bu görev kapsamında, Daire Başkanlığımız, üniversite birimlerinin ve çalışanlarının beklentilerine azami ölçüde cevap verebilecek hizmetleri, en ekonomik koşullarda, güvenilir, kaliteli ve sürekli bir hizmet anlayışı ile üretmeyi, hedef olarak belirlemiştir.

Bu hedefe ulaşmak için Daire Başkanlığı’nın çalışma yapısı ve sistemi gözden geçirilmiş, kaliteli ve güvenilir bir hizmet için, çalışanları eğiterek motive etmeyi, moral vermeyi, zamanı iyi kullanmayı, organize etmeyi, geleceği görmeyi, misyon ve vizyonu, hedef ve değerleri planlayan yöntemler belirlenmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Üniversitemiz birimlerinin Bilgi İşlem hizmetleri (yazılım, otomasyon, internet iletişimi, web, mail, ftp, bakım-onarım-servis vb.) konusundaki ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere;

Üniversite içinde bilişim alt yapısını oluşturmak,

Eğitim, öğretim ve araştırmalarda; bilgi teknolojileri alt yapı, donanım ve yazılım desteği sağlamak,

Bilgi işlem hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütmek,

Teknik gelişmeleri takip ederek yeniliklerin üniversitede uygulanmasını sağlamak amaçları ile, yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) kullanarak dairenin ve bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamaktadır.

MİSYONUMUZ

Üniversitemiz akademik ve idari birimler ile öğrencilerin gereksinim duyacağı bilişim hizmetleri ve servislerinin karşılanmasında, var olan ve doğacak gereksinimlere sorunsuz yanıt veren, sürekliliği olan yazılımsal ve donanımsal çözümleri üretmek, temin etmek ve bu amaçla yeni bilişim teknolojilerini üniversitemize kazandırarak, kontrol ve koordinasyon yoluyla etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ve devamlılığını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek; Üniversitemizin teknolojik alt yapısını sürekli geliştirmek, tüm birimlerde yaygın olarak faydalanılmasını sağlamak, bilişim hizmetlerinin yürütülmesinde ve paydaşlarına sunumunda teknolojik alt yapısı ve hizmet kalitesi açısından ülkemizin önde gelen ve teknolojik gelişmişliği açısından tercih edilen üniversiteleri arasında olmaktır.

Üniversite birim hizmetlerini bilgisayar ağları ve veritabanı ortamına taşıyarak biraraya getirmek, bilginin elektronik ortamda, hızlı ve doğru şekilde birimlere ulaşmasını sağlamak, hizmetlerde verimliliği ve hızı arttırarak Ülkemizin gelişen e-Devlet sürecinde üniversitemizi bir “e-Üniversite” vizyonuna ulaştıracak çağdaş bilgi teknolojileri ile donatmış, ileri teknolojik olanaklarının sunulduğu, ve çağdaşlarıyla rekabet edebilecek örnek üniversiteler arasında yer almaktır.

DEĞERLERİMİZ

Üniversite ve kamu yararını gözetme

Sorumluluk bilinci

Özverili Olmak

Liderlik Ve Takım bilinci

Veriye ve bilgiye dayalı karar almak

Etkinlik ve Etkililik

Mükemmeli Aramak, Profesyonellik

Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Teknolojik merak ve ilgi

Şeffaflık ve Objektiflik, Hesap verebilirlik

Değişime ve Gelişime açık, Sürekli gelişme ve geliştirme

Etik değerlere bağlı ve hoşgörülü olmak